Karate Thoughts Blog


Contents   /   Email  /   Atom  /   RSS  /  

1700+ Posts... and Counting

Hawaii Karate Pioneers

The Hawaii Karate Seinenkai has profiles of many of Hawaii's Karate pioneers, including (in alphabetical order):

 • Shuichi Agena, 1911 - 2001.
 • Kiyoshi Aihara, 1932.
 • Chonin Sanra Arakaki, 1894 - 1975.
 • Heizo Arakaki, 1915 - 1979.
 • Sadao Arakaki, 1895 - 1981.
 • Tomu Arakawa, 1925 - 1997.
 • Tetsuhiko Asai, 1935.
 • Sadao Asato, 1899 - 1987.
 • Taru Azama, 1900? - 1945?.
 • Takamasa Bingo, 1926 - 2003.
 • Joseph A. Bunch, 1938.
 • Tsuyoshi Chitose, 1898 - 1984.
 • William K. S. Chow, 1914 - 1987.
 • Lee Donohue, Sr., 1942.
 • Simeon Eli, 1912 - 1971.
 • Feliciano "Kimo" Ferreira, 1949.
 • Kenneth Funakoshi, 1938.
 • Taro Ginoza, 1889 - 1964.
 • Bruce Haines, 1934.
 • Hawaii Karate Kodanshakai, 1984.
 • Watoku Higa, 1888 - 1986.
 • Zenko Heshiki, 1938.
 • Shintei Higa, 1897 - 1994.
 • Tsutao ("Rubberman") Higami (1896 - 1972).
 • Morio Higaonna, 1938.
 • Kamesuke Higashionna, 1904 - 1968?
 • Kiyohisa Hirano, 1938.
 • Winfred E. S. Ho, Sr., 1927.
 • Robert Igarashi, 1914 - 2004.
 • Takeji Inaba, 1929.
 • G. Hisae Ishii-Chang, 1949.
 • Kanki Izumigawa, 1908 - 1969.
 • Hirokazu Kanazawa, 1931.
 • Kenwa Kanna, 1877 - 1950.
 • Kitaro Kawakami, 1895 - 1950.
 • Kitatsu "Kanshun" Kawamae, 1897 - ?
 • Richard Kim, 1917 - 2001.
 • Chinzen Kinjo, 1873 - 1962.
 • Chinyei Kinjo, 1899 - 1987.
 • Chokei Kishaba, 1931 - 2000.
 • Ishun Kishimoto, 1905 - 1981.
 • Kiyoshi Kiyabu, 1912 - 2005.
 • Mitsugi Kobayashi, 1923.
 • Bobby Lowe, 1929.
 • Shimpo Matayoshi, 1922 - 1997.
 • Patrick McCarthy, 1954.
 • James Mitose, 1916 - 1981.
 • Chojun Miyagi, 1888 - 1953.
 • Jimmy Miyaji, 1928.
 • Thomas Shigeru Miyashiro, 1915 - 1977.
 • Masataka Mori, 1932.
 • Seio Morikone, 1881 - 1977.
 • Pat Morita, 1932.
 • Tommy Morita, 1919 - 2000.
 • Choki Motobu, 1871 - 1944.
 • Chosei Motobu, 1925.
 • Kenneth Murakami, 1932 - 1992.
 • Wayne Muromoto, 1954.
 • Mizuho Mutsu, 1898 - 1970.
 • Fumio Nagaishi, 1926.
 • Shoshin Nagamine, 1907 - 1996.
 • Shigenobu Nakano, about 1926.
 • Seigi Nakamura, 1924 - 1999.
 • Pat Nakata, 1944.
 • Walter Nishioka, 1932.
 • Hidetaka Nishiyama, 1928.
 • Yukio Noguchi, 1927 - 1998.
 • Akio Nozoe, 1926 - 1987.
 • Seikichi Odo, 1926 - 2002.
 • Hironori Ohtsuka, 1892 - 1982.
 • Henry Seishiro Okazaki, 1890 - 1951.
 • Paul Ortino, Jr., 1954.
 • Masaichi Oshiro, 1926.
 • Toshihiro Oshiro, 1949.
 • Masutatsu ("Mas") Oyama, 1923 - 1994.
 • George "Big Boy" Oyasato, 1920 - 2000.
 • Edmund Parker, 1931 - 1990.
 • William H. Rabacal, 1925 - 1998.
 • Oki Shikina, 1904 - 1983.
 • Rodney Sadao Shimabukuro, 1948.
 • Carlton S. Shimomi, 1933 - 2002.
 • Katsuhiko Shinzato, 1939.
 • Koto Shiroma, 1904 - 1998.
 • Tatsuo Suzuki, 1928.
 • Tetsuo Toyama, 1882 - 1971.
 • Anthony "Tony" Troche, 1929.
 • Clarice Tsuchiya-Hirano, 1944 - 2003.
 • Seishin Uehara, 1901 - 1956.
 • Dr. Ryoon Uesato, 1883 - 1979.
 • Seiichi Urasaki, 1884 - 1966.
 • Ansei Uyeshiro, 1912 - 2001.
 • Kentsu Yabu, 1863 - 1937.
 • Gogen Yamaguchi, 1909 - 1989.
 • Paul Yamaguchi, 1925.
 • Sadao Yoshioka, 1922 - 1990.
 • Richard C. Kai Young, 1937.
 • Thomas S. H. Young, 1915 - 1995.
 • Hawaii has an important place in the history of Karate. Please visit the Hawaii Karate Seinenkai and Hawaii Karate Museum websites for more information.

  Respectfully,

  Charles C. Goodin